داور بین المللی و داخلی


مشاهده

عضو پایه 1 سازمان نظام مهندسی ساختمان

مشاهده

کارشناس رسمی دادگستری

مشاهده

عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه

مشاهده

هئیت تنیس استان کرمان

مشاهده

کارشناس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران - دفتر اتاق کرمان
مشاهده

دکتر سید مظفر داوری

کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشگاه علوم تحقیقات، واحد یزد
دکترای تخصصی مهندسی عمران- سازه

عضو هییت علمی دانشگاه

دارای مقالات علمی و پژوهشی 

پذیرش و انجام کارشناسی شهرداری

-ارزیابی بخش مسیری مربوط به مالک
-ارزیابی قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک
-ارزیابی حق مشرفیت ناشی از اجرای طرح

مزایای داوری و حکمیت

-رای داوری مثل رای قضاوت محترم دادگاه ،قابل اجرا میباشد.
-پیگیری دعوا و صدور رای داوری در حداقل زمان امکان پذیر میباشد.
-هزینه داوری نسبت به دادگاه تقریبا نصف و در برخی موارد کمتر میباشد.

روش انتخاب داور جهت حل اختلاف

-انتخاب داور توسط طرفین اختلاف
-انتخاب داور توسط شخص ثالث
-انتخاب داور توسط دادگاه

پذیرش و انجام

مشاوره
کارشناسی
حکمیت
(دعاوی و قراردادها)

جهت ثبت درخواست مشاوره حقوقی از طریق سایت هم اکنون اقدام نمایید.