پذیرش و انجام کارشناسی شهرداری

-ارزیابی بخش مسیری مربوط به مالک
-ارزیابی قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک
-ارزیابی حق مشرفیت ناشی از اجرای طرح

مزایای داوری و حکمیت

-رای داوری مثل رای قضاوت محترم دادگاه ،قابل اجرا میباشد.
-پیگیری دعوا و صدور رای داوری در حداقل زمان امکان پذیر میباشد.
-هزینه داوری نسبت به دادگاه تقریبا نصف و در برخی موارد کمتر میباشد.

روش انتخاب داور جهت حل اختلاف

-انتخاب داور توسط طرفین اختلاف
-انتخاب داور توسط شخص ثالث
-انتخاب داور توسط دادگاه

پذیرش و انجام

مشاوره
کارشناسی
حکمیت
(دعاوی و قراردادها)

جهت ثبت درخواست مشاوره حقوقی از طریق سایت هم اکنون اقدام نمایید.